Access to lifestyle counselling for persons with intellectual disability

Project Details

Description

Hälso- och sjukvården är inte jämlik för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tillgången till vård är sämre. Mindre fokus läggs på hälsofrämjande insatser för gruppen, trots att förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor är högre än i den allmänna befolkningen. Detta gör att personer med IF drabbas av sjukdomar i högre utsträckning och dör i förtid. En orsak är att hälso- och sjukvården saknar kunskap och verktyg för bedömning av målgruppen.
Screening av levnadsvanor är en förutsättning för hälsosamtal. Emellertid är frågeformuläret i det nationella vårdprogrammet, som hälso- och sjukvårdspersonal utbildas att använda, inte anpassat för personer med IF. Alternativa frågeformulär finns, men dessa stämmer inte överens med vårdprogrammet och är inte anpassade för personer med IF att fylla i självständigt, vilket är en förutsättning för personcentrerad vård.
Projektet ämnar därför anpassa vårdprogrammets frågeformulär med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, för att kunna fyllas i självständigt av personer med IF. En prototyp togs fram 2023 av en student i datavetenskap på uppdrag av projektledaren. För att utveckla prototypen vidare behövs kunskap. Dels hur verktyget ska anpassas, dels kring andra faktorer som påverkar samtalet. Studie 1 ämnar därför undersöka vilken kunskap som redan finns inom området genom en integrativ litteraturstudie; studie 2 fokuserar hur personer med IF upplever hälsosamtal; studie 3 undersöker vad som behövs för att inkludera personer med IF i hälsosamtal från experter inom områdets perspektiv och studie 4 kommer beskriva och utvärdera användbarheten i det anpassade frågeformuläret.
AcronymACCESS
StatusActive
Effective start/end date23-03-0627-01-11