Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag – vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?

Project Details

Short Description

Projektet bygger vidare på en studie vi publicerat tillsammans med Ann-Marie Pendrill (LU). I den studien analyserade vi potentiellt naturvetenskapligt innehåll i frågor och situationer i förskolans vardag som uppmärksammats av förskollärare och som enligt dem har med naturvetenskap att göra. Vi har sedan i en andra studie genomfört fokusgruppsintervjuer med förskollärare med utgångspunkt i de frågor/situationer som samlats in i den första studien. Vilka faktorer avgör vilka frågor/situationer förskollärarna väljer att "fånga" och arbeta vidare med i barngruppen? Vad får det för konsekvenser för det lärande som blir möjligt? I projektet vill vi bidra till en problematisering av förgivettaganden om att man bör arbeta med naturvetenskap i förskolan genom att fånga tillfällen i vardagen.
StatusActive
Effective start/end date14-01-01 → …

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.