roBOTics and STEM education for children and primary schools - botSTEM, ERASMUS+

Project Details

Short Description

An ERASMUS+ project aiming to raising the utilisation of inquiry-based collaborative earning and robots-enhanced education. BOTSTEM implements robot-based approaches, including code-learning, for enhancing the education in Science Technology Engineering Mathematics (STEM). The project outputs are specifically aimed to provide in- and pre-service teachers in Childhood and Primary Education, children aged between 4 and 8, with research-based materials and best practices.

Description

Forskningsprojektet botSTEM avslutades formellt under 2020 och syftade till att undersöka om yngre barns arbete med robotar kan utveckla förståelse för fundamentala begrepp inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Robotar och programmering har blivit ett inte helt ovanligt inslag i förskola/förskoleklass. Argumenten för att låta barnen programmera robotar, verkliga eller virtuella, handlar ofta om att utveckla digital kompetens via datalogiskt tänkande. Få studier eller tillämpningar har i dessa sammanhang varit inriktade på naturvetenskapliga begrepp. Vi har ett särskilt intresse av att undersöka förekomsten av naturvetenskapliga begrepp i undervisningsaktiviteter kopplade till integrated-STEM.

botSTEM syftade till att undersöka state-of-the-art via litteraturöversikter, beskriva aktiviteter där robotar stödjer begreppsutvecklingen inom integrated-STEM, samt via empiriska undersökningar utveckla nya aktiviteter där robotar kan stödja yngre barns begreppsförståelse inom STEM. Resultaten finns presenterade via en tjänst på nätet där pedagoger kan finna stöd för att initiera STEM undervisning med stöd av robotar i sin verksamhet. Demonstrationer, lärarhandledningar, faktatexter etc, se botstem.eu.

botSTEM var ett Erasmus+ KA2 projekt som bestod av partners i fyra länder, Spanien, Sverige, Cypern och Italien. Sverige representeras av en forskargrupp vid Högskolan Kristianstad under ledning av professor Andreas Redfors. Övriga medforskare är Marie Fridberg, PhD och Björn Cronquist PhD cand. Projektet löpte formellt mellan 2017-2020, men resurser via www.botstem.eu finns fortsatt kvar.
AcronymbotSTEM
StatusFinished
Effective start/end date17-10-0120-10-31

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.