Project Details

Short Description

International team development of an app based course in sustainable development for early childhood educators.

Description

Syftet med projektet är att utveckla och implementera en online utbildning: Hållbarhet från början och att stödja förändringsarbete i förskolans vardag och i förskollärar-utbildningen i fem länder och på fem olika språk! Projektet kombinerar digitalt lärande och lärande för hållbarhet med särskild inriktning och anpassning för förskolan. I projektet vidareutvecklas edChilds APP, en handledning tas fram för e-lärande liksom ett utbildningsprogram i åtta delar för lärande för hållbarhet i förskolan.
Projektet riktar sig även till förskollärarutbildningar och ska stödja deras utbildning för hållbarhet. Studenter från förskollärarutbildningen ska tillsammans i de fem länderna skapa en digital exempelsamling med aktiviteter för hållbarhet i förskolan. Från Högskolan Kristianstad deltar Susanne Thulin, Laila Gustavsson, Marie Fridberg och Thomas Beery.
Short titleErasmus +
AcronymESD in ECE
StatusActive
Effective start/end date22-01-0124-12-31

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.