Förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola

Project Details

Short Description

Från 2016-2018 ledde jag ett forskningsprojekt om förstelärare i grundsär- och gymnasiesärskolan i form av en forskningscirkel med nio förstelärare som dessutom var speciallärare med specialisering utvecklingsstörning. I projektet intresserade vi oss för för förstelärarnas arbete och funktion i grundsär- och gymnasiesärskola.
StatusFinished
Effective start/end date16-08-0318-08-03

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.