Project Details

Short Description

Syftet med projektet ’från ord till bord’ är att bidra med kunskap om hur svenska konsumenter orienterar sig kring val mellan livsmedel märkta ’Från Sverige’ och importerade alternativ. Detta för att bättre förstå hur konsumenter kan gå från ord till handling och välja mer lokala och hållbara inköp av livsmedel.

Description

Under de senaste decennierna har hållbarhetsfrågor fått allt större fokus i samhällsdebatten, vilket lett till att frågor som klimat, hälsa, rättvisa och djurhållning i allt större utsträckning påverkar hur konsumenter förhåller sig till livsmedel.

Projektet är ett samverkansprojekt på initiativ av Svenskmärkning AB som är ett branschägt företag (ägare är LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel) som står bakom produktmärkningarna ”Från Sverige”, ”Kött från Sverige” och ”Mjölk från Sverige”. Svenskmärkning AB är intresserade av att få en djupare förståelse för hur man kan få svenska konsumenter att gå ’från ord till bord’. Projektets metod bygger på en kvalitativ ansats.

Frågeställningarna i denna del av vårt projekt berör bland annat: Hur orienterar sig hushåll och konsumenter i frågor som rör inköp och inköpsval av svenskmärkta produkter och vilka mervärden skapas av ursprungsmärkning? Hur tolkas svenskmärkning bland konsumenter och hushåll, och hur vägs ursprung mot andra inköpskriterier som smak, tillgänglighet, pris och utseende?
StatusFinished
Effective start/end date22-09-0123-12-31