Generiska förmågor för hållbar utveckling inom högre utbildning

Project Details

Short Description

Projektets övergripande syfte var att studenten, efter avslutad kandidatutbildning, ska ha utvecklat generiska förmågor som är centrala för och grundade utifrån de globala hållbarhetsmålen på såväl individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Inner Deveolpment Goals, (IDG) fungerade som stöd för utvecklingsarbetet. IDG tillhandahåller ett ramverk med 28 förmågor inom fem kategorier, vilka är centrala för att nå hållbarhetsmålen samt en verktygslåda, (eng. toolkit), med metoder som främjar förmågorna. En projektgrupp bestående av lärare och studenter arbetade i en forskningscirkel med målet att utveckla en slinga om generiska förmågor inom högre utbildning. Forskningscirkeln innebar att ny kunskap och projektet utvecklades parallellt. Slingan beskriver hur förmågorna kan integreras i utbildningen och innehåller pedagogiska metoder och moment som är anpassade till högre utbildning och som kan främja dessa förmågor. Slingan implementerades inom Personal- och Arbetslivs programmet, (PA-programmet) HKR, för att sedan spridas som ett praktiskt exempel för andra lärare som vill genomföra motsvarande.

Description

Projektgruppen bestod av fem lärare och tre studenter och gruppen träffades tre gånger ht 2022 och fem gånger vt 2023. Gruppen fungerade som en forskningscirkel (eng. Collaborative Inquiry" (CI). CI är en släkting till deltagarbaserad aktionsforskning men inbegriper även metod om hur material genereras. Dialogen i forskningscirkeln syftade till att utveckla ny kunskap som användes för den fortsatta utvecklingen av projektets övergripande mål om att utveckla en slinga. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter, upplevelser och reflektioner omkring generiska förmågor och dialogen generade ett gemensamt empiriskt material med utgångspunkt från kartläggning om generiska förmågor på PA-programmet. Materialet analyserades gemensamt från teoretiska perspektiv för att öka förståelse, få ett vidgat perspektiv och för en gemensam meningsskapande process. Förändring skedde på flera nivåer samtidigt: individuell, i Personal-programmet och i kurser samt i den sociala kontexten (Bray, 2000). Dialogen i gruppen byggde på konfliktteoretiskt perspektiv, där olikheter och konfrontationer betraktas som viktiga för den fortsatta utvecklingen (Israel, 1971; Furenbäck, 2012). Vidare utgick dialogen utifrån det dialektiska perspektivet, utifrån antagande om att olika föreställningar och faktorer ömsesidigt påverkar varandra inom ett system. Genom dialog främjas denna påverkan vilket kan frigöra synergiska effekter för fortsatt utveckling av kunskap och material men också personlig utveckling för projektdeltagarna.
Även kursansvariga i PA-programmet har involverats genom att svara på frågor om innehållet i deras kurs och för utveckling av den. Utvecklingsarbetet har tagit sin utgångspunkt från material från Inner development Goals (IDG) som är ett globalt initiativ och ett ramverk om förmågor som är centrala för hållbar utveckling. Projektdeltagare har också deltagit i konferenser och work shop om IDG som de har arrangerat.
Canvas har använts för att sammanställa och kunna tillgängliggöra projektets resultat för andra. Projektet kommer att spridas genom kvalitetskonferens HKR.

Key findings

Resultaten har tre delar.
1. Kartläggningen av PA-programmet, en baseline, - hur visar sig generiska förmågor i programmet innan projektet? Kartläggningen visade att programmet hade flera inslag av generiska förmågor vilka framträder både som lärandemål och som inbäddade i kursen. Mest framträdande var förmågan till kritiskt tänkande. Förmåga som behöver stärkas var till exempel mod.
2. Sammanställningen av pedagogiska moment/metoder presenteras med stöd av IDG ramverk, där 28 förmågor har identifierats och delats in i fem kategorier. Genom moduler i canvas, en modul för varje kategori av förmågor.
3. En slinga inom PA-programmet, med fokus på generiska förmågor där inslagen följer en progression.
StatusFinished
Effective start/end date22-08-2923-06-02