Hälsofrämjande skolutveckling: Hälsa genom knopp och kropp

Project Details

Short Description

Deltagarbaserad följeforskning till ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt på en mellanstadieskola i södra Sverige.

Description

Projektet följdes med olika typer av datainsamlingar som fokuserade på organisation, elevperspektiv och lärarperspektiv samt både kvantitativ och kvalitativa datainsamlingar under en termin.
StatusActive
Effective start/end date17-08-14 → …

Swedish Standard Keywords

  • Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology (30302)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.