Hälsofrämjande skolutveckling: Rör dig Hjärna

Project Details

Short Description

Deltagarbaserad följeforskning till ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt på en gymnasiesärskola i södra Sverige

Description

Projektet följdes med stöd av kollegial reflektion med personalen på gymnaisesärskolan under en termin.
StatusActive
Effective start/end date18-08-14 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.