Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och Teknikundervisning

Project Details

Description

Industriaktörer i Sverige erbjuder en stor mängd skolmaterial och projekt (undervisningsmaterial, utställningar, tävlingar etc) riktade mot grundskolans NO-undervisning. I det här projektet studerar vi hur NO-lärare väljer vilka material de använder och vilka möjligheter och utmaningar de ser. Vidare studerar vi elevers, lärares och industriaktörers möten i industridrivna skolprojekt. Fokus ligger på hur relationer mellan naturvetenskap, samhälle och industri skapas och förhandlas av elever, lärare och industriaktörer. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.
StatusFinished
Effective start/end date18-01-0121-12-31

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.