Inventering av förutsättningar inför en eventuell ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå vid Fakulteten för naturvetenskap, Högskolan Kristianstad

Project Details

Short Description

Fakulteten för naturvetenskap (NV) vid Högskolan Kristianstad (HKR) påbörjade i december 2022 arbetet med att inventera och bedöma kvaliteten och omfattningen av den forskningsaktivitet som pågår vid fakulteten, samt mängden aktiva forskare vid fakulteten. Syftet har varit att bedöma möjligheten att till UKÄ inkomma med en ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Arbetet har inledningsvis fokuserat på att ringa in ett för fakulteten realistiskt, för omvärlden attraktivt samt framåtblickande forskningsområde, som inom sin ram kan inkludera fakultetens forskningsmiljöer och aktiva forskare.
StatusFinished
Effective start/end date22-12-0123-10-01

Keywords

  • Doctoral education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.