Project Details

Short Description

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad (HKR), Kristianstads kommun och Krinova. Tillsammans med företag och föreningar ska projektet involvera utvalda delar av de som bor, arbetar och vistas i stadsdelen och närliggande områden.

Description

Kristianstad behöver växa, samtidigt som koldioxidutsläppen behöver minska. EU-projektet ”Klimatsmarta Näsby” jan 2021 till dec 2022 medfinansieras av plattformen Verksamhetsutveckling i Samverkan och syftar till att minska klimatavtrycket från byggprocesser och transporter genom att involvera de som bor och arbetar i området. Koldioxidutsläpp och utveckling av Näsby står i centrum, men resultaten ska kunna användas även i andra städer och områden.

I projektet kartlägger forskare Näsbys förutsättningar som fysisk plats samt utvecklar nya tankesätt att förstå och engagera medborgare på. För att nå ut till invånarna kommer projektet att arbeta med ett öppet format, som kommunicerar hinder och möjligheter tillsammans med de resultat som uppnås. I ett antal workshopar kommer olika hypoteser och förslag att prövas med bland annat urval av boende i området, personer som arbetar där, som är på tillfälligt besök, företag, kommun och föreningsliv. Utifrån detta utvecklas och testas ett urval av designförslag.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.