Kollegial utveckling av studenters språk- och skrivutveckling (år 1)

Project Details

Short Description

Projektet har tagit sin utgångspunkt i en kollegial samverkan med syfte att främja studenternas språk- och skrivutveckling inom ämnesområdet mat- och måltidsvetenskap. Under våren 2022 pågick en seminarieserie inom ämnesgruppen för mat- och måltidsvetenskap med fokus på att tillsammans diskutera utmaningar och möjligheter kring studenters språk- och skrivutveckling. Ett förslag i samband med detta var att utveckla en gemensam respons- och bedömningsmall. En första modell av en respons- och bedömningsmall togs fram under sommaren 2022 av projektets pedagogiska utvecklare. Mallen bygger kring Dysthe, Hertzberg och Hoels (2013) texttriangel som delar upp texten i fem olika textnivåer.

Projektets syfte var att följa samt dokumentera studenters språk- och skrivutveckling, när mallen används i undervisningen. Dessutom följa hur mallen upplevs av såväl studenterna som av lärarna genom bl a fokusgrupper.

Positivt är att studenterna accepterar och tycker att det är bra med en gemensam respons- och bedömningsmall och som dessutom återkommer i de olika kurserna under programmets gång. De uttrycker sig också positivt kring kamratresponsen, som de menar är svår men lärorik.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att studenterna accepterar och tycker att det är bra med en gemensam respons- och bedömningsmall och som dessutom återkommer i de olika kurserna under programmets gång. De uttrycker sig också positivt kring kamratresponsen. Den stora utmaningen ligger inom det kollegiala, att få kollegiet att känna engagemang och ägarskap till frågan om studenternas språk- och skrivutveckling. Av denna anledning kommer vi under vårterminen och projektansökan för kommande läsår lägga ett tydligare fokus på hur vi kan stärka detta.Description

se bifogad fil

Key findings

Studenterna accepterar och tycker att det är bra med en gemensam respons- och bedömningsmall som återkommer i de olika kurserna under programmets gång.

Resultaten tyder på att den stora utmaningen ligger inom det kollegiala, det vill säga att få kollegiet att känna engagemang och ägarskap till frågan om studenternas språk- och skrivutveckling.
StatusFinished
Effective start/end date22-08-1823-06-16