Kristianstad Akademi som resurs för studenters lärande

Project Details

Description

Projektet har inneburit att studenter givits ökad möjlighet att arbeta med skarpa uppdrag från företag och organisationer som en del av sin utbildning. Möten mellan studenter och arbetsliv har tillsammans med Kristianstad Akademi bidragit med nya erfarenheter och kompetensen in i utbildningarna.
Syftet med projektet var att:
-Utveckla och utvärdera en modell för hur Kristianstad Akademi kan bidra vid de situationer där studenter möter verkliga praktikfall och förväntas redovisa sina resultat för uppdragsgivare.
- Utveckla en modell som är flexibel och som kan användas vid olika typer av uppdrag och i olika kontext, oberoende av delprovets omfattning, storlek på studentgrupp och tidigt alt. sent i utbildningen.
- Skapa förutsättningar för studenterna att träna på generiska förmågor såsom kommunikation och samarbete.

Key findings

Modellen och arbetssättet att använda Kristianstad Akademi i samarbete har på det olika programmen bidragit på olika sätt och i olika omfång till att öka både kvalitet och lärande.
Kursutvecklingsinsatserna har skett på fyra olika program. Projektet har bidragit till att prövande praktisera modellen vid olika situationer och omfång. På ekonomprogrammet användes modellen och stödet tidigt i utbildningen, på ett mindre delprov (1hp) och för många studenter (drygt 200). På de två treåriga datavetenskapliga programmen nyttjades stödet i mitten av utbildningarna för ett projekt (4 hp) och i fomr av ett konsulterande Imagine studenter och företag tillsammans. På gastronomprogrammet applicerades modellen som ett helhetsuppdrag som en del i en hel kurs (15 hp) och totalt 7 delprov.
Genomförande och utvärdering utifrån gemensam modell har visat sig bidra till studenternas förtrogenhet till sin förmåga och kraft att förändra och använda teoretiska kunskaper i praktiken.

Kristianstad Akademi har bidragit med att rekrytera relevanta företag och organisationer till respektive kurs.

Projektet visar på att modellen kan fungera som inspiration och medel för att få till samverkan på ett inkluderande och ömsesidigt vis.

Projektdeltagarna och undervisande lärare har deltagit i varandras insatser och har kontinuerligt träffats för utvärdering och utveckling efter lärdomar och insikter.
StatusFinished
Effective start/end date22-08-2923-05-05

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)
  • Business Administration (50202)