KTP Energi Sverige

  • Åhlander, Mats (Project coordinator)
  • Mårtensson, Nils (Administrator)
  • Wolter, Liam (PI)
  • Wang, Qinghua (Supervisor)
  • Einarson, Daniel (Supervisor)
  • Persson, Kristian (Supervisor)

Project Details

Description

KTP Energi Sverige är ett nationellt EU-projekt koordineras av Högskolan Dalarna som skall utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv för att möta behoven av en övergång till koldioxidsnål ekonomi genom konkreta insatser inom energieffektivisering. I projektet kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att utvecklas mot en effektivare energianvändning och samtidigt utveckla företagens lönsamhet och affärer. I sin tur får högskolan viktig kunskap för vidare utveckling och forskning. Projektet ska leda till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga hos företagen genom konkret och strategisk kompetenstillförsel.
StatusFinished
Effective start/end date21-01-0121-12-31

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.