Lärares perspektiv på undervisning om naturvetenskapernas karaktär i grundskolan

Project Details

Description

Avhandlingsprojektet var en longitudinell studie där lärares perspektiv på undervisning om Naturvetenskapens karaktär (nature of science, NOS) undersöktes. En grupp lärare följdes under tre år, i undervisning och genom fokusgruppdiskussioner.

Exempel på frågor som har med naturvetenskapens karaktär att göra är: Hur utvecklas naturvetenskaplig kunskap? Hur arbetar forskare inom olika naturvetenskapliga forskningsfält? Hur påverkar naturvetenskap och samhälle varandra? Att ge en breddad bild av naturvetenskapens karaktär har länge ansetts vara en viktig komponent i undervisning i/om naturvetenskap. Kunskap om naturvetenskapens karaktär anses kunna bidra till bland annat: ökat intresse för naturvetenskap; ökade möjligheter att delta i samhällsdebatten; samt ökad förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
StatusFinished
Effective start/end date12-02-0117-09-01

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.