Möjliga och omöjliga världar: Textsamtal kring skönlitteratur som distansöverbryggande och gemensamhetsskapande aktivitet för distansstudenter

Project Details

Short Description

Projektets syfte var att genom att utveckla och integrera skönlitterära inslag samt därtill kopplade samtal stödja breddat deltagande och den sociala utvecklingsmiljön för distansstudenter. Projektet ämnade även utveckla studenternas läsförmåga och kreativa och kritiska tänkande.

Description

Projektet genomförs som en läscirkel med regelbundna textsamtal där programstudenter inom digital design från alla terminer är välkomna. Fokus lades på dystopisk litteratur eftersom den är både spekulativ och framåtsyftande.
I projektet möts studenter från olika nivåer och lärare inom och utom programmet för att i ett informellt klimat tala om skönlitterära texter utöver kurslitteraturen, skönlitteratur som introducerar och problematiserar koncept och problemställningar som studenterna kommer möta i utbildningen (VR, AI, Speculative Design…).

Key findings

Projektets mål inkluderade att skapa en ökad känsla av gemenskap och programtillhörighet, en utvecklad förståelse för narrativa tekniker och en utvecklad fantasi och föreställningsförmåga, detta i ett informellt sammanhang. Vi ville också minska glappet mellan studenter från akademiska och studieovana bakgrunder: detta var ett sätt för oss att nå studenter som inte har en etablerad läsrutin.

De tillfällen som hölls uppfattades som mycket lyckade: intressanta samtal fördes om berättande, gestaltning, genre och bildspråk. Deltagarna fick möjlighet att lära känna varandra bättre och att samlas kring ett gemensamt och för utbildningen högrelevant ämne. Studentdeltagandet var tyvärr mycket lågt under höstterminen 2022. Under vårterminen 2023 fokuserar vi därför utöver på den fortgående bokcirkeln också på att utveckla dialogen med studenterna kring deras behov av social samvaro, former för att mötas och deras behov i relation till bildningsaspekten av utbildningen. Vi vill alltså nå ut till våra studenter för att de se nyttan av och glädjen med att delta i ett sådant här projekt och att de också ska få möjlighet att uppleva deltagandet på det sätt som en av våra studenter uttryckte:

Bokcirkeln är en plattform som suddar ut gränserna mellan student och lärare och skapar möjligheter för en ny sorts gemenskap som annars saknas på ett program som ges helt på distans. Det är en möjlighet att umgås och diskutera något annat än kurslitteratur i en miljö där alla, oavsett årskurs eller titel, har möjlighet att lära sig av varandras tankar, åsikter och funderingar. Inom design, både inom utbildning och yrkesliv, jobbar man sällan ensam, det finns ett enormt värde i att vara en del av ett team, oavsett hur erfaren man är. Bokcirkeln blir en brygga mellan utbildning och bildning där vi som kreativt team tillsammans utvidgar den gemensamma och individuella förståelsen för design, litteratur, kreativitet och världen i allmänhet. För en designstudent är böcker och berättelser ett underskattat verktyg för att utveckla sin förståelse för narrativa tekniker och andra sorters gestaltande. Det är så ofta vi stirrar oss blinda på artefakter, användare och kontext, att det är lätt att glömma att varje design är en berättelse, och en berättelse kan öppna nya, oväntade möjligheter för design. Bokcirkeln är därför ett fantastiskt sätt att utvidga sitt kreativa tänkande genom att röra sig bortom artefakter och gränssnitt, mot berättande och världsskapande. Jag skriver “världsskapande” för att bokcirkeln för mig kom så lägligt mitt i kursen kritisk design där "världen" var precis vad mitt projekt saknade utan att jag visste det just då. Diskussionerna om möjliga och omöjliga världar sådde kreativa frön till mitt eget världsskapande, och det var just i skapandet av världen och de berättelser som blev möjliga i den världen som mina artefakter föddes. Det var en sådan ögonöppnare för mig som jag önskar hade kommit flera år tidigare.
StatusFinished
Effective start/end date22-09-0123-08-31