Naturvetenskap och tematisk undervisning i förskola – studenters, arbetslags och forskares samverkan om examensarbeten i förskollärarutbildning

Project Details

Description

Det övergripande syftet med det här forskningsprojektet är att bidra med kunskap om hur examensarbetsprocessen kan stödja förskollärarstudenters och arbetslags kunskapsutveckling om naturvetenskap och tematisk undervisning i relation till barns vardag. I en rapport från 2018 om förskolans måluppfyllelse belyser Skolinspektionen hur undervisningen i naturvetenskap ofta sker i form av enskilda aktiviteter och experiment utan koppling till andra områden i läroplanen för förskolan (2018), trots att förskollärare visar prov på skicklighet i att undervisa andra innehållsområden ämnesintegrerat och tematiskt (Skolinspektionen 2018). Vi vet av erfarenhet från ett tidigare kompetensutvecklingsprojekt i åtta förskolor (Fridberg et al. 2019, 2020a, 2020b) att naturvetenskap ger upphov till många frågor bland förskollärare, både om innehåll och undervisning (Thulin & Redfors 2017).

Lärarstudenter har ifrågasatt den svaga kopplingen mellan sina examensarbeten och kommande yrkesroll (Arneback et al. 2016, Erixon Arreman & Erixon 2015) och på Högskolan Kristianstad ser vi en likformighet i förskollärarnas examensarbeten gällande innehåll och metod. Forskningsfrågorna rör ofta ”klassiska” förskoleområden som barns delaktighet och samarbeten och naturvetenskap väljs ytterst sällan som innehåll, samtidigt som intervju är överrepresenterat som metod för datainsamling. I det här forskningsprojektet kommer därför förskollärarstudenter istället att delta i planering och implementering av tematisk undervisning som inkluderar naturvetenskap och andra innehållsaspekter i läroplanen för förskolan. Aktiviteterna kommer att utformas av studenter, arbetslag och forskare tillsammans och utföras av antingen studenter eller arbetslag ute på förskolorna. Planeringen och genomförandet dokumenteras av studenten och bildar underlag för analys i examensarbetet och resultatet återkopplas till arbetslaget. Forskarna delar ut en pre- och en postenkät till studenter och arbetslag för att följa utvecklingen av deras uppfattning om naturvetenskap som både innehåll och undervisningsområde. Även planeringstillfällena dokumenteras och analyseras och studenters och arbetslags tankar uttryckta i enkäter och vid planering följs upp med gruppintervjuer. Mer specifikt syftar projektet till att utveckla kunskap om möjlig påverkan av examensarbeten på studenters och arbetslags uppfattningar om tematisk undervisning och naturvetenskap i förskolan. Forskningsfrågorna är formulerade:

Hur kan förskollärarstudenters och arbetslags uttryckta uppfattningar av tematisk undervisning, gällande naturvetenskap kopplad till annan innehållsaspekt, beskrivas före och efter examensarbetet?
Vilka skilda uppfattningar av undervisning gällande naturvetenskap i förskolan kan beskrivas före och efter examensarbetet?
Resultatet från projektet kommer att generera en värdefull inblick i hur deltagarna påverkas av examensarbetesprocesser som innebär tematiskt arbete där naturvetenskap kombineras med andra innehållsaspekter. Det kommer också att bidra till diskussioner om undervisning av naturvetenskap och tematiskt arbete i förskollärarutbildningen i allmänhet.
AcronymNATU
StatusActive
Effective start/end date21-01-0124-12-31

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.