Naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa: möjligheter och utmaningar i relation till elevers undersökande förmåga

Project Details

Short Description

Finansiär: Forskningsplattformen lärande i samverkan (HKR).

Description

Forskning har visat att NO-undervisningen ofta är fokuserad på fenomen, begrepp och modeller, men lägger mindre vikt vid frågor som handlar om ”naturvetenskapernas karaktär”, dvs frågor om vad som kännetecknar naturvetenskaplig kunskap, hur kunskap kommer till och vilken roll naturvetenskap har i samhället. Samtidigt har det föreslagits att NO-undervisning bör öka sitt fokus på den här typen av frågor bland annat som ett bidrag i en undervisning för demokrati och rättvisa (t.ex. genom att göra elever redo att delta i samhällsdebatter med ett naturvetenskapligt innehåll).

I projektet fokuserar vi på att utforska undervisning som syftar till att utveckla elevers kunskaper om naturvetenskapernas karaktär tillsammans med deras undersökande förmåga – genom att involvera eleverna i öppna, autentiska undersökningar. Valet att fokusera på öppna undersökningar beror bland annat på att det saknas traditioner för en sådan undervisning (både vad gäller öppna, autentiska undersökningar och vad gäller att koppla NOS till laborativt arbete). Forskningsbehovet är därför stort. I den öppna undersökningens natur finns en betoning på elevers agens eftersom elever har stor frihet att ta beslut kring t.ex. frågeställningar och genomförande. Att bidra till utveckling av elevers agens har tidigare pekats ut som en central del i en undervisning för demokrati och rättvisa. Undersökningarna kopplas i det här projektet dessutom till frågor i vardag och samhälle som är av intresse för eleverna.

Projektet bedrivs i samverkan mellan forskare på högskolan (Lena Hansson och Lotta Leden) och lärare på en grundskola. Under hösten 2021 och våren 2022 har forskare och lärare haft gemensamma workshops och lärarna har i omgångar provat undervisning i sina klasser. Målsättningen är att projektet ska möjliggöra formulering av didaktiska modeller/redskap som kan användas av lärare vid undervisningsplanering.
StatusActive
Effective start/end date21-10-0124-06-30

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Didactics (50302)