Project Details

Short Description

Projektet syftar till att hos hembesökare som utför preventiva hembesök, utforska deras syn på möjligheter och hinder för att bidra till ett samhälle som främjar hälsosamt åldrande.

Description

För att främja hälsosamt åldrande behövs interventioner som stärker äldre personers individuella kapaciteter samt ett samhälle som skapar de bästa förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Samhället bidar till hälsosamt åldrande genom exempelvis åldersvänliga bostäder, samhällsservice och transporter. Preventiva hembesök till äldre personer är en intervention som möjliggör för hälsofrämjande aktiviteter att ske samtidigt på en individ- och en samhällsnivå.

Forskning avseende preventiva hembesök har pågått sedan 80-talet. Dock har fokus endast varit på en individnivå, inte en samhällsnivå, och interventionen har syftat till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos den enskilda personen. Besöket genomförs av en hembesökare, exempelvis en sjuksköterska. Under besöket har hembesökaren en dialog med fokus på den äldres hälsa samt genomför individuella riskbedömningar med fokus på bland annat fallrisk och nutrition. Vidare ges individuella råd och stöd.

Emellertid visar en nyligen publicerad forskningsstudie att preventiva hembesök också kan nyttjas på en samhällsnivå för att främja äldre personers hälsa. I forskningsstudien fick ledande personer från kommunerna diskutera hur den information som samlas in vid besöken (äldre personers åsikter, hembesökarens observationer och statistiska data) kan nyttjas på en samhällsnivå. De ledande personerna lyfte fram hembesökaren som en viktig kunskapskälla till information kring äldre personers hälsa och förutsättningar för hälsa. En kunskapskälla som skulle kunna nyttjas mer medvetet för att fatta samhälleliga beslut som främjar hälsosamt åldrande. För att nyttja kunskapen kring äldres hälsa som hembesökaren erhåller genom besöken, behövs en bättre förståelse för hembesökarnas upplevelser av sina möjligheter och hinder för att bidra till ett samhälle som främjar hälsosamt åldrande.

Projektet genomförs i samverkan med kommuner kopplade till forskningsplattformen för hälsa i samverkan.
StatusActive
Effective start/end date23-08-0124-08-31