Pedagogiskt arbete för barns tillhörighet i fritidshemmets utbildningsgemenskap

Project Details

Short Description

Projektet bedrivs i samverkan mellan forskare från Högskolan Kristianstad (Anette Emilson, Sara Lenninger, Jonas Söderholm) och lärare i två fritidshem samt deras rektor. Samverkansprojektet avser stödja lärarnas arbete med barnens tillhörighet, och ett mål är att bidra med dokumentations- och analysverktyg för att kunna såväl identifiera, analysera som stödja barnens i deras tillhörighetsprocesser. Vidare förväntas projektet leda till ett utvecklat yrkesspråk om tillhörighetsprocesser innefattande begrepp som exempelvis kategoriseringar, positioneringar, identifikationer och värderingar.

Description

Att få höra till en gemenskap är ett starkt mänskligt behov, och i relation till fritidshemmet ses det som alla barns rätt att få höra till en utbildningsgemenskap oavsett bakgrund, behov och förutsättningar. Tidigare forskning har visat att tillhörighetsprocesser i fritidshemmet är ett ständigt pågående arbete för både barn och lärare. På en mikronivå har det framkommit att vissa barn riskerar uteslutning när aktiviteterna är initierade av barnen själva, särskilt då lärare inte är direkt närvarande. På en makronivå har stora barngrupper och bristande likvärdighet mellan fritidshem visat sig utgöra en risk för både barns tillhörighet och lärares möjligheter att leva upp till det kompensatoriska uppdraget om att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Med projektet vill vi bidra med kunskaper som kan utveckla både det konkreta pedagogiska arbetet för barns tillhörighet och en fördjupad teoretisk förståelse för inneslutnings- och uteslutningsprocesser. Forskningsfrågorna sätter dels fokus på kritiska incidenter och innovativa processer i arbetet med, och dokumentationen av, tillhörighet, dels på spänningsfält mellan konkret pedagogiskt arbete och nationella krav och förutsättningar uttryckta i olika policydokument.
StatusNot started