Preventiva hembesök

Project Details

Short Description

Preventiva hembesök till seniora personer som bor hemma har varit framgångsrika genom att ge ökad trygghet till äldre, minskat vårdbehov och minskade sjukvårdskostnader.

Description

För att uppnå sådana resultat krävs dock att dessa besök är strukturerade på ett visst sätt och att uppföljningar genomförs. I Nordöstra Skåne bedrivs projektet "Preventiva hembesök” (Pre-H) i vilket vi arbetat fram en gemensam modell för besöken samt utvärderat implementeringen av modellen. Inom ramen för Pre-H används EnterMedic ®, ett digitalt bedömnings-, rådgivnings- och beslutsstöd. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan har sedan länge ett nära och formaliserat samarbete mellan de sju kommunerna Kristianstad, Bromölla, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Hörby, primärvården samt sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm.

De grundläggande förutsättningarna för att tillsammans utveckla, implementera och utvärdera den gemensamma modellen för förebyggande hembesök är alltså optimala. Genom att (a) beskriva modellen för förebyggande hembesök som sådan samt (b) hur implementering av modellen kan ske (möjligheter såväl som hinder) är förhoppningen att modellen ska kunna överföras till andra verksamheter. Det kommer i framtiden även att bli allt viktigare med datainsamling runt de projekt som förebygger ohälsa hos äldre samt vilka effekter detta ger både för individer och samhälle. Projektet ligger i framkant för det fortsatta e-hälsoarbetet och utvecklingen inom förebyggande vård för äldres hälsa.
Pre-H är även betydelsefullt ur ett epidemiologiskt perspektiv då respektive kommun får ett säkert underlag för planeringen av framtida vård och omsorg inom ramen för en större satsning på E-hälsa. Även om det främst är de äldre personerna som kommer att omfattas av modellen och är de som kommer att ha störst nytta av projektet, kommer alltså även kommunerna själva, liksom primärvård och sjukvård att få bättre grundade beslutsunderlag för en framtida vård och omsorg. Projektet Pre-H utgör en del i Region Skånes "reference site" under EUs "EIP-AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)". Pre-H utgör också en datainsamlingsnod i ett större forskningsprogram UserAge.
StatusActive
Effective start/end date14-01-01 → …