Project Details

Short Description

Projektet syftar till att undersöka hälso-och sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningars professionella livskvalitet, levnadsvanor och vilka copingstrategier som används för att undvika empatitrötthet samt att utvärdera om en intervention i form av personcentrerade hälsosamtal kan främja personalens professionella livskvalitet och hälsosamma levnadsvanor.

Description

Intensivvårdsavdelningarna (IVA) drabbades hårt under covid-19-pandemin med en ökad arbetsbelastning för hälso-och sjukvårdspersonal. Arbetsbelastningen kan leda till empatitrötthet vilket kan innebära att en stressreaktion uppstår till följd av långvarig medkänsla och empati hos hälso-och sjukvårdspersonal. Detta kan påverka personens professionella livskvalitet med utmattningssyndrom som följd. För att förhindra eller minska empatitrötthet och utmattning kan hälso-och sjukvårdspersonal använda olika typer av copingstrategier, tex förändring av levnadsvanor.
Föreliggande projekt bygger på ett samarbete mellan Högskolan Kristianstads student-ledda mottagning Hälsopunkten och IVA i Kristianstad (CSK). Personalen på IVA kommer erbjudas en unik hälsoprofil som inkluderar kontroll av hälsa, levnadsvanor samt professionell livskvalitet. Utifrån hälsoprofilen genomförs sedan ett personcentrerat hälsosamtal där deltagaren gör upp en handlingsplan med individuellt anpassade åtgärder. När en plan utformats, erhåller deltagaren en arbetstimme i veckan att ägna sig åt dessa åtgärder från sin arbetsplats. Föreliggande projekt är unik i att undersöka om en intervention i form av upprepade personcentrerade hälsosamtal tillsammans med avsatt arbetstid för individuellt anpassade åtgärder, på lång och kort sikt kan påverka hälso-och sjukvårdspersonalens professionella livskvalitet. Projektet förväntas bidra till kunskap som kan ha stor betydelse för individens möjligheter att utveckla strategier för ett hållbart professionellt liv vilket förväntas minska personalomsättningen på sikt.
Short titleAtt hjälpa hjälparen att hjälpa
AcronymPROLIVA
StatusActive
Effective start/end date23-08-0125-06-30

Swedish Standard Keywords

  • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy (30301)