Project Details

Short Description

Doktorandprojekt.
Syftet med projektet är att undersöka hur sensorbaserade screeningdata kan utveckla och förbättra förutsättningar för att förebygga fall, samt undersöka hur seniorer och hembesökare upplever screening.

Description

Sedan 2016 pågår ett regionalt projekt, ”Förebyggande hembesök för seniorer” (Pre-H) i kommunala verksamheter, där självrapporterade hälsodata hos 77-åringar samlas in. Genom komplettering med objektiv screening kan risker som personen inte själv uppfattar identifieras.

Projektet består av fyra delstudier

Cirka 20 seniorer observeras och intervjuas avseende upplevelser
av att genomgå screening av risk för fall i samband med
preventivt hembesök. Observationer och intervjuer analyseras med
kvalitativ innehållsanalys.

Vårdpersonal som genomför hembesök (n=cirka 10) observeras och
intervjuas om erfarenheter att utföra screening av risk för fall vid
preventiva hembesök. Analys med kvalitativ innehållsanalys.

Självrapporterade data från ca 250 seniorer i Pre-H samlas in med
ett digitalt formulär avseende hälsa och social situation. Objektiva
data om risk för fall samlas in via sensorbaserat screening-
instrument; Snubblometer®. Statistiska analyser omfattar
jämförelser/överensstämmelse mellan självrapporterade data och
data från objektiv screening, samt associerade faktorer avseende
risk för fall.

Självrapporterade data från ca 250 seniorer i Pre-H samlas in med
ett digitalt formulär avseende hälsa och social situation. Objektiva
data om risk för fall samlas in via sensorbaserat screening-
instrument; Snubblometer®. Information om antal fall insamlas
med hjälp av en fall-dagbok som senioren fyller i under ett år
samt inhämtning av Registerdata från PatientAdministrativt Stöd i
Skåne (PASiS) i Region Skåne avseende fall och frakturer under ett
år. Statistiska analyser omfattar vilken data som bäst kan förutspå
ett fall ett år efter screening.
AcronymPreSens
StatusActive
Effective start/end date22-11-0126-12-15