Project Details

Short Description

Doktorandprojekt.
Syftet med projektet är att undersöka hur sensorbaserade screeningdata kan utveckla och förbättra förutsättningar för att förebygga fall och stroke, samt undersöka hur seniorer och hembesökare upplever screening. Dessutom är syftet att utforska uppfattningar hos chefer i kommuner och primärvård om möjligheter och utmaningar för att dela hälsodata och sociala data mellan sina organisationer.

Description

Sedan 2016 pågår ett regionalt projekt, ”Förebyggande hembesök för seniorer” (Pre-H) i kommunala verksamheter, där självrapporterade hälsodata hos 77-åringar samlas in. Genom komplettering med objektiv screening kan risker som personen inte själv uppfattar identifieras. Självrapporterade och objektiva data behöver också kunna delas med primärvården för att kunna vidareutveckla personcentrerade preventiva interventioner till seniorer.

Projektet består av fyra delstudier

Cirka 20 seniorer observeras och intervjuas avseende upplevelser
av att genomgå screening av risk för fall och stroke i samband med
preventivt hembesök. Observationer och intervjuer analyseras med
kvalitativ innehållsanalys.

Vårdpersonal som genomför hembesök (n=cirka 10) observeras och
intervjuas om erfarenheter att utföra screening av risk för fall och stroke vid preventiva hembesök. Analys med kvalitativ innehållsanalys.

Självrapporterade data från ca 1000 seniorer i Pre-H samlas in med
ett digitalt formulär avseende hälsa och social situation. Objektiva
data om risk för fall (ca 250 seniorer) och stroke (alla seniorer) samlas
in via sensorbaserade screening-instrument; Snubblometer® respektive tum-EKG. Statistiska analyser omfattar jämförelser/
överensstämmelse mellan självrapporterade data och data från
objektiv screening, samt associerade faktorer avseende risk för fall
respektive stroke.

Chefer från kommuner och primärvård (n=cirka 25) intervjuas i
fokusgrupper (3-4) avseende delning av hälsodata om seniorer,
möjligheter och utmaningar. Analys med kvalitativ innehållsanalys.
StatusActive
Effective start/end date22-11-0126-12-15