Project Details

Short Description

Ungdomar har många existentiella funderingar kring bland annat smärtsamma och stressfyllda upplevelser. Att uppleva stress och smärta är en naturlig del av livet, och är i lagom dos nödvändigt för människans överlevnad. Dock är många barn och unga bekymrade över den nedstämdhet, oro och smärta som de upplever. Över hälften av flickorna på gymnasiet, och en tredjedel av pojkarna, har ofta huvudvärk, magont eller ryggsmärta. De elever som dessutom känner sig nedstämda och/eller är mobbade, använder i högre grad smärtstillande läkemedel för att få bukt med smärtan. Användning av läkemedel kan i många fall vara en adekvat hälsofrämjande åtgärd, men överdriven användning av smärtstillande läkemedel kan orsaka såväl beroende som biverkningar. Nu riktas blicken mot ungdomars existentiella hälsa. Det kan handla om hur barn och ungdomar resonerar kring vilka strategier de använder och vilka strategier de önskar att de skulle använda för att lindra och hantera stress och smärta. Det är av stor betydelse att tillsammans med ungdomar och skolsköterskor utforska hälsofrämjande faktorer och strategier som ökar välmående och främjar hälsa för att minska onödig läkemedelsanvändning.

Det finns ett stort behov av fortsatt forskning som baseras på barns delaktighet. Vidare behöver frågor kring existentiell hälsa hos barn och ungdomar utforskas. I projektet pågår en studie där syftet är att undersöka samband mellan stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar, samt att undersöka vilka hälsofrämjande strategier som barn och ungdomar använder för att hantera stress och smärta och istället öka sitt välmående.
StatusActive
Effective start/end date18-10-22 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.