Utveckling och pilottestning av en portfolio för programexamiantion i färdighet att samtala personcentrerat.

Project Details

Short Description


Samtal är något som studenter och personal i relationsinriktade verksamheter uppfattar som utmanande och svårt. Efter utbildningen ska studenter kunna arbeta hälsofrämjande, samverka, ha självkännedom och empatisk förmåga. Kompetenser som ligger i linje med rådande värderingar i samhället, mot en ökad personcentrering. Exempelvis i rapporten, Tryggare i vårdyrket föreslås förtydligande av examensmålen som handlar om kunskaper och färdigheter i delat beslutsfattande som krävs för sjuksköterskor i pågående omställning till en mer personcentrerad vård. Personcentrerade samtal är centralt för delat beslutsfattande. Bristande kommunikation inom vården bidrar till osäkerhet och missuppfattningar (Thorne et al 2012). En modell för färdighetsträning i personcentrerade samtal har utvecklats och testats med positiva resultat i fyra av sjuksköterskeprogrammets sex kurser (Beck et al 2022a; Sjöberg et al. 2023). Modellen bygger vidare på tidigare pedagogiskt projekt med workshops i stora studentgrupper som utvärderats väl (Beck et al 2022b). Samtal på personcentrerad grund, personen blir lyssnad till, respekterad för sina värderingar och involverad i beslutfattande är en generisk färdighet som även andra relationsinriktade professioner behöver. Färdigheter som riskerar hamna i skymundan till förmån för faktakunskaper (Hill et al. 2020) och rådande normer och värderingar i verksamheten. Programportfolio som pedagogiskt verktyg stödjer studentens lärande och professionella utveckling (Pennbrant & Nunstedt, 2018).
Målet var att utveckla en programportfolio som byggdes på i programmets samtliga terminer, inklusive VFU, och utgör en programexamination i samtal på personcentrerad grund, en del av programmets slutexamination. Portfolion utgår från befintligt färdighetsträning i att samtala på personcentrerad grund. I färdighetsträningen ingår genomförande av simulerade samtal, självskattning, återkoppling och upprepade reflektioner (Beck et al 2022). I programportfolion har reflektionsuppgiften utvecklats till att även omfatta en förreflektion innan samtalsträning samt kommer (arbetet pågår) att innefatta självskattning, återkoppling och reflektioner av genomförda samtal i VFU. Syftet med portfolion var att studenternas medvetenheten om sitt lärande ska öka genom att aktivt arbeta med reflektion av samtalsträningen i programmet. Portfolion med självbedömning, reflektion och återkoppling har använts som struktur för lärandet (Pennbrant & Nunstedt, 2018).
Portfolion har (arbetet pågår fortfarande) utvecklats i samverkan och i samråd med, lärare och studentrepresentanter och verksamhetsföreträdare. Under hösten 2023 utvecklades portfolion med utveckling av reflektionsuppgifter och förslag till uppgifter i VFU. En vidareutveckling av granskningsmallen som används för självskattning vid samtalen har påbörjats utifrån studentrepresentanters konstruktiva synpunkter. Testningen av portfolion pågår i sjuksköterskeprogrammet och kommer att fullt ut vara pilottestad 2024 och kommer då även att omfatta verksamheter med VFU.
Short titleProgrammportfolio personcentrerade samtal
AcronymProgramportfolio ComPerCe
StatusActive
Effective start/end date23-08-2324-12-31