Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap: för agens i vardag och samhälle

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Barn och unga behöver få möjlighet att vara delaktiga, ta initiativ och påverka i frågor som är viktiga för dem. Detta kan de naturvetenskapliga ämnena i skolan bidra till. Utgångspunkten för den här boken är en undervisning som bidrar till elevernas handlingsberedskap – agens – det vill säga till deras möjligheter att förstå, ta ställning och agera i sin vardag och i viktiga samhällsfrågor. För att nå dit krävs en förändring av den undervisning som traditionellt bedrivits i de naturvetenskapliga ämnena – både vad gäller ämnesinnehåll och undervisningsformer.

I boken Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap – för agens i vardag och samhälle ges en teoretisk bakgrund om naturvetenskapernas didaktik samt ett antal konkreta exempel hämtade från olika naturvetenskapliga ämnen och olika delar av skolsystemet. Bland annat diskuteras hur eleverna kan få en förståelse för hur naturvetenskaplig kunskap kommer till och vilken roll naturvetenskapen har i samhället.

Förhoppningen är att du som läsare ska få redskap att reflektera och göra didaktiska val med sikte på en undervisning i naturvetenskap som engagerar eleverna och bidrar till agens i vardag och samhälle.
Original languageSwedish
PublisherGleerup
Number of pages165
ISBN (Print)978-91-511-0684-7
Publication statusPublished - 2022

Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

Cite this