"Är det kanske strukturen det är fel på?": verksamhetsnära, kommunala omsorgschefer reflekterar över sin chefsroll och arbetssituation

  Research output: Contribution to conferencePaper

  Abstract

  Detta paper rapporterar från ett projekt där tio verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterade över sin roll och arbets­­­­­situation. Det empiriska materialet består av chefernas dag­böcker samt transkriptioner från tio gruppsessioner. Vid tiden för projektet genom­gick organisationen en omfattande politiskt beslutad förändrings­­process, som syftade till förbättrad ekonomisk effektivitet och service­kva­litet, tydli­gare resultat­­ansvar samt rätt kompetensförsörj­­ning. En ny vision, Rätt kval­i­tet i varje möte, och ett nytt kv­a­­li­­­­­tetssäkringssystem infördes. I samband här­med genomfördes också en officiell om­­defi­­nition av verk­sam­­hetens avnä­mare från pensionärer/omsorgstagare till kunder. Nya chefs­­­posi­­tioner ersatte tidigare nivåer och nya chefer rekryterades. De nyligen tillsatta che­fer­­na gavs ansvar för ett ökat antal anställda samt för nya pro­fes­sionella grupper såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbets­te­ra­peuter. 

  Chefernas situation präglades av tidsbrist, över­belastning, hög chefs­­­­om­sättning samt bristande stöd uppifrån. Kom­plexiteten och svåröver­skåd­lig­heten i chefernas yrkesvardag antyds av de av dem använda uttrycken strukturen och systemet, som tycks stå för olikartade, överord­nade villkor utanför deras kontroll, något av en tusenhövdad drake som perso­ni­fierar ”allt ont från ovan”. Resultaten indikerar att cheferna hamnat i kläm mellan två samexisterande och svår­­fören­liga värde­system, Välfärdsstaten och New Public Management, vilka åter­finns i beslut fattade på olika samhälls­nivåer. Effekterna av beslu­ten blir synliga på verk­sam­hets­­nivån, där cheferna ham­­nar i para­doxala situa­tioner som gör att de känner sig tvin­gade att agera på ett sätt som strider mot deras övertygelse och profes­sio­nella ideal och som med­för nega­­tiva och orimliga konse­kvenser för alla in­blan­­dade.

   Chefernas upplevda möjligheter att tackla de svårigheter som upp­står kan rela­teras till deras faktiska handlingsutrymme och till deras upplevda hand­lingsfrihet, vilken varierar i betydande grad.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2010

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this