Att förebygga psykisk ohälsa i skolan: utvärdering av DISA

Research output: Chapter in Book/ReportChapter in book

163 Downloads (Pure)

Abstract

Skolan är en värdefull arena för hälsofrämjande arbete enligt såväl gällande skollag som vägledningsdokument för elevhälsan. På många skolor har livskunskap införts på schemat som ett led i det hälsofrämjande arbetet. De senaste decenniernas rapporter om ökande självrapporterad psykisk ohälsa har även lett till lansering av ett flertal manualbaserade (standardiserade) program med syfte att minska utåtagerande beteende, eller för att förebygga stress, depressiva symtom och ångest. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) är ett skolbaserat program som används frekvent på svenska högstadieskolor, framför allt för flickor, men även för pojkar. En utvärdering av DISA är genomförd i form av en doktorsavhandling (Garmy, 2016). I detta kapitel presenteras en sammanfattningav denna undersökning.

Original languageSwedish
Title of host publicationBarnsliga sammanhang
Subtitle of host publicationforskning om barns ochungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet
EditorsBo Nilsson, Eva Clausson
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Pages111-121
Number of pages10
Edition5
ISBN (Print)978-91-87973-17-8
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

Cite this