Abstract

Städer växer snabbt och en sådan tillväxt kräver att beslutsfattare och chefer fattar kloka beslut om tex markanvändning, transportsystem och rumslig layout. När städer växer och byggs om, blir det lika viktigt att minimera negativ miljöpåverkan som att säkerställa goda boendemöjligheter och jämlikhet för människor i staden. Denna typ av utmanande krav kan inte kommuner hantera enbart inom sin interna organisations. Intressenter och medborgares deltagande i beslutsfattande och förbättring av utformning och leverans av offentliga tjänster blir nödvändig. Med ökad urbanisering engagerar alltfler stadsstyrelser hållbara utvecklingsprojekt som syftar till att skapa urbana rum där välbefinnande främjas genom nya former av styrning och större ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Detta gäller också Kristianstads kommun (region Skåne, Sverige) som initierade projektet “Klimatsmart Näsby”. Projektet sträckte sig över 2 och ett halvt år (från 1 januari 2021 till 28 februari 2023). Projektet bedrevs i ett samarbetsformat mellan Kristianstads kommun, Krinova Science & Incubator Park och Högskolan Kristianstad. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och de tre partnerna. Där vi från HKR som presenterar denna utställning hade rollen att utforska hur medborgare kan involveras i denna typ av förändringsarbete. Att "vandra med andra" blev vår bärande designmetod för att inkludera det sociala ur ett medborgarperspektiv utifrån den situation som råder specifikt i Näsby och Gamlegården i Kristianstad - vilket också utställningen är ämnad att spegla.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2023-Jan-19

Swedish Standard Keywords

  • Other Social Sciences (509)
  • Arts (604)

Cite this