Barns deltagande och medskapande i socialautredningar om barns och familjers behov och resurser: "barnavårdsutredningar” och Barnahus

Ann-Margreth E. Olsson

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in book

42 Downloads (Pure)

Abstract

I kapitlet belyses, utifrån tre forskningsstudier, hur barns delaktighet och deltagande i sociala utredningar kan utvecklas genom socialsekreterares invitationer. Studierna har bedrivits som dialogisk deltagande aktionforskning där deltagande socialsekreterare och deras ledare deltagit i studien i intervjuande samtal och med reflektioner på återkopplingar av resultat liksom samskapande av nya frågeställningar. I två av studierna har forskaren handlett och coachat socialsekreterarna som en pågående aktion inom forskningsstudien. Kapitlet syftar till att belysa hur barns medskapande kan tas tillvara genom att beakta barns rättigheter till del- aktighet och deltagande inom det sociala arbetets praktik och i synnerhet i utredningsarbete. Den aktuella kontexten handlar om utredningsprocesser inom socialtjänsten. Kontexten innehåller också den institution som i Norden kommit  att  kallas  Barnahus  (Johansson,  2012). Inom Barnahusverksamheten samarbetar polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin liksom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten när ett barn misstänks vara eller varit utsatt för våld eller övergrepp (Rikspolis- styrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2008). Det kan också handla om att barnet har bevittnat våld i nära relationer (Broberg et al., 2015). På Barnahuset samordnas myndigheternas inledande insatser. Barnet förhörs av polis och för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse, iakttas förhöret av andra involverade professionella inklusive barnets socialsekreterare genom videokoppling till ett medhörningsrum i närheten av förhörsrummet.

Original languageSwedish
Title of host publicationBarnsliga sammanhang
Subtitle of host publicationforskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet
EditorsBo Nilsson, Eva Clausson
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Pages21-33
Number of pages12
ISBN (Print)978-91-87973-17-8
Publication statusPublished - 2017

Swedish Standard Keywords

  • Social Work (50402)

Cite this