Den påbjudna lärarrollen: en analys av skolans styrdokument

Inge Carlström

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Föreliggande rapport belyser lärarens roll i de centrala styrdokumenten. Bakgrund ges genom en historisk genomgång av undervisnings- och läroplaner där lärarrollen sätts i fokus. Tyngdpunkten ligger på 1960-talets läroplaner samt Lgr 80. Härigenom får man en uppfattning om hur rollen utvecklats. Det är i första hand den påbjudna lärarrollen som diskuteras, men också den möjliga, den genomförda. och den erhållna nämns.

  Lpo 94 ägnas därefter särskilt stor uppmärksamhet. Här analyseras läroplanstexten kring två frågeställningar:

  ”Vilka uppgifter har skolan enligt Lpo 94?”

  ”Vilken roll har lärare för att skolan ska klara sin uppgift?”

  Genom detta förfaringssätt kartläggs skolans samhällsansvar och lärarens del i detta.

  Svaret på frågorna ges genom att skolans uppgiftsrymd presenteras som en semantisk sfär där uppgifterna på olika sätt är beroende av varandra och hänger samman till en helhet. Lärarens roll i skolans samhällsuppdrag ges i form av aspekter och kategorier. Aspekterna på skolans uppgifter knyts åter till läroplanen och innebörden med avseende på lärarrollen exemplifieras genom lämpliga kärncitat.

  Erfarenheterna från den historiska genomgången och de båda analyserna knyts samman till en nulägesbeskrivning. Denna avslutas med några förslag till åtgärder som skulle kunna resultera i att den påbjudna lärarrollen har större möjlighet att närma sig den erhållna.

  Original languageSwedish
  Place of PublicationKristianstad
  PublisherHögskolan Kristianstad
  Publication statusPublished - 2002

  Publication series

  NameVuLK serie I
  No.2002:2
  ISSN (Print)1650-688X

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this