Inte bara befriad från något utan också berikad: utvärdering av öppenvårdsverksamhet inom missbrukarvården i Svalövs kommun

Ann-Margreth E. Olsson

Research output: Book/ReportReport

Abstract

2007 beslutade socialnämnden i Svalöv att starta ett tvåårigt projekt för att utveckla öppenvården inom missbrukarvården på hemmaplan med stöd från Länsstyrelsen i Skåne län.

Den nya verksamheten döptes till Adato från latinets ”a dato” i betydelsen ”från denna dag”.

Projektet startade 2007-09-01 och avslutades 2009-08-31.

Målgruppen var personer i Svalövs kommun som var oroliga över sitt eget eller någon annans missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Avsikten med projektet var att skapa en välfungerande behandlingsverksamhet på hemmaplan som skulle bli efterfrågad i kommunen.

En dialogbaserade utvärdering genomfördes med stöd av systemiska idéer och med metoder från dialogisk deltagande aktionsforskning. I utvärderingen lyfts fram vad projektet och utvecklingen av öppenvården fått för betydelse ur deltagarperspektiv.

Samtliga mål i projektet bedöms uppfyllda. Resultatet visar en kraftig ökning av insatser inom en väl utbyggd öppenvård för målgruppen. En fungerande öppenvård är beroende av att klienterna har tillgång till egen bostad.

Barnperspektivet har blivit mer levande inom öppenvården.

Fyra kvinnor och femton män deltog i den gruppbaserade behandlingen som utvecklades i projektet.

Det sociala arbetet utvecklades i kombination med olika metoder och främst Minnesotamodellen och AA:s tolvstegsprogram i kombination med CRA.

 ASI visade sig svårt att använda som utvärderingsinstrument. Trots stora ansträngningar för att lyckas genomföra ASI-intervjuer både före och efter behandlingen blev variationen i genomförandet och bortfallet stort.

Tio av de deltagande klienterna ombads att jämföra sin livskvalitet före och efter behandlingen. Samtliga tio upplevde att de förbättrat sin livskvalitet väsentligt.

Tio av nitton deltagare rapporterades ha blivit nyktra under projekttiden.

Ett varierat utbud av insatser i kombination med ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och ömsesidig tillit och tilltro till var och ens förmåga till att skapa skillnader som gör skillnad, bedöms vara avgörande framgångsfaktorer inom Adato.

 

Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

Cite this