Kort sömnlängd, problem med att vakna och upplevd dålig familjeekonomi under barndomen är kopplade till symtom på insomni hos ungdomar: en longitudinell studie

Gita Hedin, Annika Norell Clarke, Hanne Tønnesen, Albert Westergren, Pernilla Garmy

Research output: Contribution to conferencePoster

Abstract

Otillräcklig sömn är ett folkhälsoproblem som påverkar den psykiska och fysiska hälsan hos barn och ungdomar. Klagomål om sömnbesvär är särskilt vanligt bland ungdomar. Denna longitudinella studie syftade till att undersöka huruvida sömnlängd, väckningssvårigheter, trötthet i skolan och familjens ekonomiska situation bland flickor och pojkar på låg- och mellanstadiet (6-10 år) kan förutsäga symptom på insomni hos tonåringar på högstadiet och gymnasiet (14-16 år). Barn på lågstadiet och mellanstadiet (n = 522, 49,8 % flickor) i södra Sverige besvarade ett frågeformulär vid baslinjemätningen (9,4 år, SD 1,28 år) och vid uppföljning på högstadiet och gymnasiet (ålder 14,3, SD 0,69). Logistiska regressionsanalyser användes för att undersöka om trötthet i skolan, problem med att vakna, kort sömnlängd och upplevd familjeekonomi vid baslinjen förutspådde symptom på insomni vid uppföljning. Resultatet visade att upplevd ganska dålig/mycket dålig familjeekonomisk situation (OR 3,3) och kort sömnlängd (< 10 timmar) (OR 2,3) bland flickor vid baslinjen var associerade med symtom på insomni vid uppföljningen. Att ha problem med att vakna bland pojkar vid baslinjen var associerat med symtom på insomni vid uppföljning (OR: 3,6). Kort sömnlängd, problem med att vakna och upplevd dålig familjeekonomi under barndomen var kopplade till symtom på insomni hos ungdomar. Skillnader mellan flickor och pojkar i föreliggande studier motiverar ytterligare studier för att effektivt kunna ge stöd till ungdomar med sömnbesvär.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2022-May
EventSFSS ÅRSKONFERENS 2022
: Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS)
- Stockholm University, Stockholm, Sweden
Duration: 2022-May-022022-May-04
https://www.sfss2022.se/

Conference

ConferenceSFSS ÅRSKONFERENS 2022
Country/TerritorySweden
CityStockholm
Period22-05-0222-05-04
Internet address

Cite this