Naturreservatet Kullan: inventering av kärlväxter och naturvärdesbedömning

Åsa Bengtsson, Åsa Jönsson

Research output: Contribution to specialist publicationArticle

18 Downloads (Pure)

Abstract

Olofströms kommun är på gång att starta ett ”Markernas museum” och i samband med detta fick vi i uppdrag av Olofströms kommun att inventera kärlväxterna i Kullans naturreservat. Detta tillsammans med en inventering av geologi som gjorts av Kamil Al-Ajely och de kulturella värdena som gjorts av Thomas Persson ska ligga som grund för ”Markernas museum”. Inventeringen till kommunen gjordes vid tre tillfällen, juni-augusti, 2005 och en rapport om detta lämnades in i september 2005 . Eftersom vi skulle ha material till vårt examensarbete har vi gjort ytterligare undersökningar än vad kommunen anvisade. Ytterligare en inventering har gjorts i maj 2006 för att få med vårväxterna. Naturreservatet Kullan är ett 41 ha stort område som blev naturreservat 2003. Den enda inventering som enligt uppgift gjorts är en artinventering från slutet av 1980-talet. Från denna ska det finnas en artlista, enligt inventeraren själv och länsstyrelsen, dock har det inte gått att få tag på den trots upprepade försök. Området som inventerats består av flera olika biotoper, ädellövskog, naturbetesmarker, kärr, slåtterängar och en sjö. Kullan har en lång kontinuitet som hävdad mark vilket ligger som grund för den stora artrikedomen. Det mesta av området har varit täckt av lövskog som förmodligen fungerat som betesmark ända fram till början av 1900-talet. Då ägdes gården av Åke och Bengta Svensson. Områdena runt sjön består av mosse eller kärr och i början av 1900-talet användes en del av våtmarkerna som åker. På kartan från 1915-17 ser man att sjön sänkts jämfört med föregående karta. Idag betas delar av området av 20-talet nötkreatur från vår till höst. Syfte och frågeställningarDen varierande omgivningen och det faktum att området hyser över 200 arter kärlväxter, gjorde att vi blev intresserade av att undersöka området. • Hur stora naturvärden finns här och hur skiljer sig vegetationen åt mellan de olika biotoperna?• Hur brukades Kullan under 1900-talet?• Hur såg markanvändningen ut under 1800-talet och hur har kontinuiteten av hävden sett ut?• Hur står sig Kullan jämfört med andra liknande områden?

Original languageSwedish
No.1
Specialist publicationTsunami
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Swedish Standard Keywords

  • Natural sciences (1)

Cite this