"Om man ska ha mat, ska det vara god mat": äldres upplevelser av mat och måltid i ordinärt boende

Ellinor Edfors, Albert Westergren

  Research output: Contribution to conferencePaper

  Abstract

  Bakgrund: Malnutrition, vilket inkluderar både undernäring och övervikt/fetma, är ett vanligt problem bland äldre personer, som kan leda till fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Flertal äldre personer i ordinärt boende som lever ensamma har svårigheter med att införskaffa, tillaga och äta sin mat. Genom förebyggande åtgärder kan uppkomst och försämring av malnutrition, ökat beroende, behov av institutionell vård och försämrad livskvalitet förebyggas.

  Syfte: Syfte med studien var att utifrån äldre personers upplevelser och erfarenheter undersöka och kartlägga mat och måltider i ordinärt boende.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer, med tolv äldre personer, utifrån instrumentet ”Seniors in the community: Risk evaluation for eating and nutrition, version II” (SCREEN II). Intervjuerna analyserades med manifest och latent innehållsanalys.

  Resultat: Analysen av intervjuerna visade att respondenternas tidigare liv i hög grad påverkade nuvarande upplevelser av och syn på mat och måltider. Ökat beroende och behov av stöd uppkom inte sällan i samband med en större förändring i livssituationen. Resultatet visar att SCREEN II är ett användbart instrument för att mäta risk för malnutrition under svenska förhållanden.

  Slutsats: Äldre personers kunskaper kring god och näringsriktig mat samt individuella behov av självbestämmande och delaktighet bör beaktas i planering och utveckling av insatser kopplade till mat och måltider i ordinärt boende. För att uppmärksamma riskfaktorer som kan leda till malnutrition kan SCREEN II vara ett lämpligt instrument att använda i samband med förebyggande hembesök. Det finns ett behov av mer omfattande forskning inom området.

  Original languageSwedish
  Publication statusPublished - 2010

  Swedish Standard Keywords

  • Nutrition and Dietetics (30304)

  Cite this