Partnerskap i samverkan: Utveckling av ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre i samverkan mellan sex lärosäten

Ellinor Edfors, Regina Nobis

Research output: Book/ReportReport

14 Downloads (Pure)

Abstract

Bakgrund: Antal äldre sköra personer med komplexa vårdbehov ökar. Kartläggningar visar att det finns brist på rätt kompetens inom vård och omsorg för att möta det specifika behov som denna grupp kräver. Framför allt finns ett ökat behov av specialistsjuksköterskor med specifik utbildning inom vård äldre. Trots att det sedan 1993 finns möjlighet att erbjuda denna specialistutbildning har endast ett mindre antal sjuksköterskor specialiserat sig inom området. För att möta det ökade behovet av specialistsjuksköterskor och skapa möjligheter för sjuksköterskor till nätbaserad utbildning startade sex lärosäten i södra Sverige 2008 en samverkan kring att utveckla ett gemensamt nätbaserat specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre.

Syfte: Syftet var att beskriva utvecklingen av ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre i samverkan mellan sex lärosäten.

Metod: Fokusgruppsintervjuer som analyserades kvalitativt genom en konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon.

Resultat: Analysen visade att de hinder och svårigheter som befarades i inledningen av samverkan kunde överbryggas genom ett målmedvetet och engagerat arbete. Resultatet presenteras under fyra kategorier: Mångfald av kompetenser, Organisatoriska utmaningar, Stärkande organisatoriska strukturer, Från frustration till konstruktiv kreativitet och Ett gynnsamt samarbetsklimat.

Diskussion: Studien visar att de sex lärosätenas utveckling av ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning vård av äldre resulterade i ett framgångsrikt partnerskap som möjliggjorde att det första utbildningsprogrammet i samverkan startade 2010. Avgörande för att uppnå ett partnerskap är att det finns en drivkraft bland deltagarna och ett samarbetsklimat som främjar utvecklingen av en värdegemenskap så att samsyn kan nås kring gemensamma mål och syften. Vidare krävs en väl utvecklad gemensam organisation och ett tydligt koordinatorskap som ger strukturer och stöd i utvecklingen till att nå och upprätthålla ett framgångsrikt partnerskap i samverkan.

Original languageSwedish
Place of PublicationKristianstad
PublisherKristianstad University Press
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameCollaborative and integrated approaches to health
No.3 2021
ISSN (Print)1652-9979

Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

Cite this