Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd

Research output: Book/ReportReport

22 Downloads (Pure)

Abstract

Elever med adhd utgör en heterogen grupp och beroende på bland annat ålder och kön, och hur skolmiljön och relationer till lärare och kamrater fungerar så kan utmaningarna som eleverna möter under sin utbildning se olika ut. Den här texten utgår från generella strategier i undervisningen för elever med adhd. Den har sin bas i forskning om den aktuella elevgruppen och som, trots variationen inom elevgruppen och variationen i hur skolsituationen som helhet ser ut för eleverna, är förväntat användbara. Utgångspunkten för texten har varit att relatera till perspektiv på lärande och utveckling som är möjliga att använda sig av i olika typer av lärandemiljöer. I texten belyses, med bas i forskning, betydelsen av att elever med adhd ges möjlighet att bygga trygga och tillitsfulla relationer med sina lärare och klasskamrater så att de får en känsla av tillhörighet i det sammanhang och i den grupp som de tillhör. Här lyfts även vikten av att lärandemiljön kännetecknas av tillgänglighet och flexibilitet samt betydelsen av att skolan skapar arenor för samverkan mellan olika aktörer i elevernas nätverk. Texten har inspirerats av hur tillgänglig undervisning kan förstås utifrån ramverket Universal Design for Learning.

Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
ISBN (Electronic)978-91-28-01007-8
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameFoU skriftserie
No.nr 13/2021

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this