Sjuksköterskestudenters erfarenheter av färdighetsträning i att samtala om känslomässiga och existentiella frågor

Research output: Contribution to conferencePosterpeer-review

Abstract

Bakgrund: En personcentrerad palliativ vård utgår ifrån personens egen upplevelse av sin situation. För att förstå personens tankar, känslor och önskemål behöver vårdpersonal föra samtal där de aktivt lyssnar in personens behov, så kallade samtal på personcentrerad grund. Sådana samtal är grundläggande för en personcentrerad vård men har av vårdpersonal beskrivits som utmanande avseende känslomässiga och existentiella frågor. För att studenter ska utveckla färdighet i att samtala på personcentrerad grund har en modell för färdighetsträning införts inom sjuksköterskeprogrammen på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Kristianstad. Modellen är flexibel med strukturen; studenterna ser en filmad föreläsning; genomför praktisk färdighetsträning som ett simulerat samtal som ljudinspelas. Därefter granskar studenterna samtalet utifrån en granskningsmall och reflekterar. Lärarna gör en återkopplingsfilm utifrån studenternas samtal och slutligen lämnar studenterna in en skriftlig reflektion över färdighetsträningen och återkopplingen.

Frågeställning: Vilka är studenters erfarenheter av färdighetsträning i samtal på personcentrerad grund?

Metod: Semi-strukturerade intervjuer genomfördes individuellt (n=3) eller i grupp (n=6) med studenter på grund- och avancerad nivå. Skriftliga reflektionsuppgifter (n=301) och intervjuer har analyserats med innehållsanalys.

Resultat: Preliminära resultat visar att erfarenheterna av färdighetsträningen var att det var utmanande, givande och lärorikt. Tydliga instruktioner, avsatt tid, en trygg och lugn miljö var betydelsefulla förutsättningar för att genomföra samtalsträningen. Det var utmanande att simulera samtal eftersom de ville prestera väl. Erfarenheten var över lag att det var en rolig och viktig färdighetsträning. Genom att lyssna på eget inspelat samtal var det möjligt att reflektera över egna styrkor och utmaningar i att samtala på personcentrerad grund. Att få återkoppling på eget och andras samtal var lärorikt.

Konklusion: Färdighetsträningen ger studenter möjlighet att öva samtal om känslomässiga och existentiella frågor som kan rusta dem för det kommande arbetslivet.
Original languageSwedish
Publication statusPublished - 2023-Oct-03
EventDen 8:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård: Framtidens palliativ vård - Malmö, Malmö, Sweden
Duration: 2023-Oct-022023-Oct-04
https://mkon.nu/8e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Conference

ConferenceDen 8:e Nationella Konferensen i Palliativ Vård
Country/TerritorySweden
CityMalmö
Period23-10-0223-10-04
Internet address

Swedish Standard Keywords

  • Health Sciences (303)

Cite this