Tillväxt i ”Snabbväxande Företag”: utvärdering av ett utvecklings- och utbildningsprogram för skånska snabbväxande företag: program 1

Christer Ekelund, Peter Parker

Research output: Book/ReportReport

18 Downloads (Pure)

Abstract

Undersökningen omfattar effekter av lärande och kompetensutbildning hos 8 deltagande företag och dess anställda.

Det nu aktuella ”snabbväxarprogrammet” beskrivs på region Skånes hemsida ”Genom specifikt fokus på just de utmaningar som snabb tillväxt medför, är syftet med programmet att ge deltagande företagsledare insikter och verktyg såväl som individuell coachning inriktat på att fortsätta växa såväl snabbt som lönsamt”.

De huvudfrågor som vi utredare ställde var:

1. Ger deltagande i programmet insikter och verktyg till det enskilda företaget för fortsatt snabb och lönsam tillväxt.

2. Vilka är den mätbara effekt, cirka 6 månader efter avslutat program, i termer av resultat som kan härledas till deltagandet i programmet.

De fanns fyra frågor som respondenterna uppfattade som problem för fortsatt tillväxt Svårigheter att rekrytera nyckelpersoner. Marknaden stagnerar under de närmaste åren. Flaskhalsar i produktion och leveranser. Organisationen hänger inte med. Efter att deltagarna deltagit i programmet hade deras attityd till frågorna förändrats så att de nu inte ansågs utgöra ett lika stort hinder. Den slutsats man kan med dra av detta är att deltagarna genom programmet har erhållit ökande insikter och verktyg för fortsatt snabb och lönsam tillväxt. Detta framgår av att deltagarna tydligt uttalar att tillväxtbarometer tillsammans med seminarieserien har inneburit:

• Ökad delaktighet och insikt i organisationerna. Det vill säga att ledning och medarbetare strävar mera mot gemensamma mål.

• Reflektion över tillväxtens fällor som ger insikt i hur företagen bättre kan hantera dessa beslutssituationer

• Vi kom på att det vi gjort var rätt men nu ser vi det tydligare

• Kan man identifiera sina svagheter och göra något åt det blir man stark.

Detta utgör ett koncentrat på vad som deltagarna berättat under intervjuerna som tydligt ger uttryck för att detta är processer som är orsakade av programmet. Några av deltagarna gav uttryck för att det man lärt var sådant man visserligen kände till men att programmet hade skyndat på processen.

Att kunna intervjua deltagarna cirka sex till åtta månader efter avslutat utbildningsprogram har varit en viktig del för utvärderingen. Under intervjuerna försökte vi att få fram förändringar som var orsakade av deltagandet i programmet och försökte isolera dessa effekter från externa faktorer. Det visade sig att de flesta förändringar som skett var organisatoriska som till exempel:

• Skapande av en ny ledningsorganisation

• Ökat ansvar till medarbetarna

• Nyrekrytering av 1-2 säljare

• Nyanställning av 6 personer i år

Slutsatsen är att programmet har haft effekter som tydligt gynnat regional utveckling genom nyanställningar där programmet haft en positiv effekt. Resultaten påtagliga men varierar naturligtvis mycket från företag till företag.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherNäringslivsutveckling, Region Skåne
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Publication series

NameTillväxt i snabbväxande företag
ISSN (Print)1653-7874

Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)

Cite this