Tillväxt i Snabbväxande Företag: utvärdering av kriterier och drivkrafter för skånska snabbväxande företag: program 2

Christer Ekelund, Peter Parker

Research output: Book/ReportReport

6 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten är en sammanställning av ett program som handlar om lärande och kompetensutveckling hos 9 deltagande företag och dess anställda.

Det nu aktuella ”snabbväxarprogrammet” beskrivs på Region Skånes hemsida: ”Genom specifikt fokus på just de utmaningar som snabb tillväxt medför, är syftet med programmet att ge deltagande företagsledare insikter och verktyg såväl som individuell coachning inriktat på att fortsätta växa såväl snabbt som lönsamt.”

Som oberoende utvärderare av programmet ställde vi oss två huvudfrågor:

1. Ger deltagande i programmet insikter och verktyg till det enskilda företaget för fortsatt snabb och lönsam tillväxt?

2. Vilken är den mätbara effekten, cirka 8-10 månader efter avslutat program, i termer av resultat som kan härledas till deltagandet i programmet?

Det var fyra frågor som deltagarna huvudsakligen uppfattade som problem för fortsatt tillväxt i starten av programmet: Ledningsgruppen är inte sampratade. Flaskhalsar i försäljningen. Flaskhalsar i produktion och leveranser. Organisationen hänger inte med.

Via en enkät tillfrågades deltagarna om sin inställning till frågeställningarna efter man deltagit i den analys som ALMI genomfört samt de sex seminarierna. Två av frågeställningar kring hinder för tillväxt hade förändrats i den meningen att deltagarna upplevede att hindrens betydelse hade minskat efter genomfört seminarieprogram. De två andra frågeställningarna visade inte på att deltagarnas uppfattning hade förändrats mätt i medelvärde före och efter.

Deltagarna gavs också möjlighet att i öppna svarsalternativ besvara frågeställningarna. Läser man de öppna svarsalternativen framkommer att man på alla fyra frågeställningarna blivit mer uppmärksam på att förändringar inom organisationerna inte skett inom alla områden. Deltagarna hänför förändringen till seminarieserien och att seminariedeltagarna fått en bättre förståelse för hur tillväxthinder kan bemötas.

Cirka åtta månader efter avslutat program intervjuades företagen igen, vilket har varit en viktig del för utvärderingen. Under intervjuerna försökte vi att få fram förändringar som var orsakade av deltagandet i programmet och isolera dessa effekter från externa faktorer. Det visade sig att de flesta förändringar som skett var organisatoriska, till exempel:

Skapande av en ny ledningsorganisation

Ökat ansvar till medarbetarna

Nyrekrytering av produktionschef

Bildande av nya koncernbolag

Nya delägare

Slutsatsen är att programmet har haft en positiv effekt på företagens sätt att förhålla sig till problem och på det sätt man hanterar dem. Resultaten är påtagliga, men varierar naturligtvis mycket från företag till företag.

En annan slutsats som går att dra är att programmet inte inneburit att det skapats ett nätverk av de deltagande företagen. Detta var exakt lika som i föregående program. Orsaken till detta tror vi är tidsbrist. Företagen har inte tid att lägga resurser på att upprätthålla kontakter som inte omedelbart ger positiva effekter.

Coachningen har några av företagen inte utnyttjat som det var tänkt. Orsaken till detta har oftast berott på de enskilda företagen.

Original languageSwedish
Place of PublicationMalmö
PublisherNäringslivsutveckling, Region Skåne
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Publication series

NameTillväxt i snabbväxande företag
ISSN (Print)1653-7874

Swedish Standard Keywords

  • Business Administration (50202)

Cite this