Virtuella simuleringar i lärar- och specialpedagogiska utbildningar

Daniel Östlund, Kerstin Ahlqvist, Sofia Lindberg, Therese Nilsson

Research output: Contribution to journalArticle

7 Downloads (Pure)

Abstract

Möjligheten att genomföra virtuella simuleringar har under det senastedecenniet utvecklats som ett verktyg för att länka samman teori medundervisningspraktiken inom lärarutbildningar. Tekniken bidrar till attstudenterna förbereds på olika klassrumsscenarier, elevbeteenden, införVFU och för den kommande professionen. Föreliggande artikel syftartill att utforska den ökande användningen av virtuella simuleringar ochatt diskutera olika användningsområden i lärar-, speciallärar- och specialpedagogutbildning.Mot bakgrund av syftet beskrivs grunderna föratt arbeta med virtuella simuleringar i utbildning. Därefter fördjupasolika användningsområden inom lärar- och speciallärare/specialpedagogutbildningdär virtuella simuleringar används som en förberedelseför lärares reella samtal, för att fördjupa studenters lärande och för attutveckla Self-Efficacy. Artikeln avslutas med en diskussion om implikationerför lärar-, speciallärar- och specialpedagogutbildning.

Original languageSwedish
Pages (from-to)12-23
Number of pages11
JournalHögskolepedagogisk debatt
Issue number1
Publication statusPublished - 2020

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this