Rast
: elevers och pedagogers syn på rasten ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Johanna Nilsson
 • Bengt Högman

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Abstract

  Abstract

  Högman, Bengt & Nilsson, Johanna (2009). Rast. Elevers och pedagogers syn på rasten ur ett Specialpedagogiskt perspektiv. (Schoolbreak. Pupils and teachers ideas of the break with a Special educational perspective.) Examensarbete, 15 hp. Specialpedagogiskt program - Högskolan, Kristianstad.

  Syfte: Syftet med följande arbete är att undersöka och beskriva rasten som fenomen ur ett relationellt/specialpedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i elevers och pedagogers syn på den. Vi har delat in studiens problemformuleringar i tre ämnesområden; Aktivitet, Relation/interaktion och Känslor.

   

   Aktivitet: Vad gör elever respektive pedagoger under rasten? Vilken bild förmedlar de av varandras rast?

   

   Relationer/interaktion: Hur sker det sociala samspelet under rasttid? Vilken upplevelse har pedagogerna av elevernas samspel samt hur interagerar de med eleverna?

   

   Känslor: Hur känner eleverna och pedagoger före, under och efter rast? Hur förbereder de rasten? Vilka visioner har elever och pedagoger om rasten?

   

  Metod: Vår undersökning är inspirerad av etnografiska studier, studien beskriver verkligheten sedd genom våra och informanternas ögon. Arbetet ger en överblick av tidigare forskning kring rasten/leken samt förmedlar en historisk tillbakablick. Med hjälp av tematiserade intervjuer och observationer har vi undersökt relationer, processer och samband samt deras inbördes samspel.

  Resultat: Sammanfattningsvis visar resultaten av våra observationer och intervjuer att eleverna i stora drag är nöjda med rasten samt att pedagogerna har god inblick i dess innehåll. Det är också värt att notera att såväl elever som pedagoger uttrycker en önskan om att uppvärdera rasten.

  Nyckelord: rast, leken, relationer, sociala samspelet, interagerar, specialpedagogiskt, visioner.

   

  Bengt Högman

  Johanna Nilsson

  Handledare: Lisbeth Ohlsson                                          Examinator: Christer Ohlin

  Date of Award2009-Aug-25
  Original languageSwedish
  SupervisorLisbeth Ohlsson (Supervisor) & Christer Ohlin (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Cite this

  '