Skapa grön infrastruktur för nyckelbiotoper med kantzoner runt värdefulla Vatten.
: GIS-analys i Dalarna för bättre biodiversitet i skogsbruket

  • Jesper Österling

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-Jul-10
Original languageSwedish
SupervisorNils Wallin (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

Educational program

  • Landscape Science Programme

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Ecology (10611)

Cite this

'