Lisa Fransson - doktorsavhandling

Aktivitet: Examination och handledningHandledning av doktorander

Beskrivning

Läroplanen bjuder in till arbete med naturvetenskap i fritidshemmet och detta kan relateras direkt till de situationsstyrda, upplevelsebaserade och utforskande arbetssätt som kännetecknar fritidshemmets verksamhet, där undervisningen utgår från elevers intressen och drivkrafter. Dock saknas traditioner för naturvetenskap i fritidshemmet och forskning saknas nästan helt. Den lilla forskning som finns visar på att fritidshemslärarna inte lyckas fånga och bygga på elevers frågor, nyfikenhet och behov. Det finns därför ett behov av att utforska
vad naturvetenskap i denna kontext kan innebära och hur en sådan undervisning kan stödja de övergripande syftena för fritidshemmet. Det här doktorandprojektet tar sig an dessa frågor i nära samverkan med verksamma fritidshemslärare. Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap om vad naturvetenskap i fritidshemmets kontext kan vara och hur det kan stödja fritidshemmets övergripande syften. Projektet bygger vidare på tidigare forskning inom fritidshemspedagogik samt inom naturvetenskapernas didaktik. Projektet har en explorativ ansats och består av tre delstudier. I en första delstudie genomförs fokusgrupper med fritidshemslärare, i delstudie 2 genomförs en workshop-serie (fritidshemslärare och forskare) där exempel på forskning diskuteras i relation till fritidshemmets traditioner och syften. I slutet av workshop-serien planerar lärare och forskare gemensamt hur man vill ta sig an naturvetenskap på fritidshemmet. I delstudie 3 fortsätter utforskandet av vad naturvetenskap kan vara i fritidshemmets kontext genom att fritidshemslärarna arbetar med naturvetenskap i sin verksamhet. Projektet kommer att bidra med empiriska resultat om vad som kan känneteckna naturvetenskapsundervisning i fritidshemskontexten.
Period2021-sep.-01 → …