Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser

Datauppsättning

Beskrivning

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention. Jämförelser görs av dels råpoäng men även av linjära poäng. Signifikans på individuell person-nivå ges.

SPSS datafil med kön, ålder, kontroll/interventionsgrupp, råpoäng på en totalskala (NoK-PiC) samt för subskalorna (CaT och CiC) före och efter utbildningsintervention. I filen finns även omräkning till linjariserade poäng med standardfel, samt beräkning av individuell person-nivås signifikans.

Tomma celler innebär att frågorna ej är besvarade.

Projektet implementerade en utbildningsintervention på 30 särskilda boenden. Interventionen riktade sig till personalen och bestod av fem 2-timmars seminarier med fokus på kunskap och färdigheter nödvändiga för en evidensbaserad praktik. Innehållet baserades på fundamentala principer för palliativ vård. Ämnena som togs upp vid varje seminarier var: 1) palliativ ansats och värdig vård; 2) närstående till äldre personer i särskilt boende; 3) existens och döende; 4) symtomlindring; 5) samverkan i vårdandet.
Datum som det gjorts tillgängligt2020
FörlagSvensk nationell datatjänst (SND)
Geografisk täckningSkåne

Citera det här