Learning in Language and Literature (LiLL)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Learning in Language and Literature, LiLL, är från och med 2023 en forskningsmiljö på Fakulteten för Lärarutbildning vid Högskolan Kristanstad. Den samlar forskare och lärare, inklusive adjunkter och doktorander, inom ämnena svenska, engelska och utbildningsvetenskap. LiLL:s övergripande mål är att stödja forskning relaterat till lärande i språk och litteratur. Flera externt finansierade forskningsprojekt är knutna till forskningsmiljön, och miljön deltar också i en nationell forskarskola. Många av miljöns medarbetare har forskningssamarbeten med andra lärosäten nationellt och internationellt.

Inom miljön bedrivs forskning om läsning, vilket inkluderar områden som djupläsning och lässtrategier, hur historisk fiktion kan användas i en didaktisk kontext, litteraturläsning i förskolan, litteraturarbete och känslor i klassrummet och hur litteraturstudiet legitimeras. Annan forskning har undersökt flickboken och flickors läsning, adoptionsminnen, och olika perspektiv på exempelvis Selma Lagerlöfs och Anna Rydstedts texter.

Forskningen inkluderar också textanalyser från både skönlitterära och språkvetenskapliga perspektiv, samt läromedelsanalyser utifrån olika teoretiska ramverk.

Forskare inom miljön studerar också skrivande, vilket exempelvis innefattar undersökningar av hur skrivdiskurser normeras i tidig skrivundervisning, metodutveckling av verktyg för att studera skrivprocessen, klassrumsinterventioner för att stödja narrativt skrivande, skrivutveckling under skolåren ur ett kognitivt perspektiv, skrivande som social praktik och hur olika litteracitetsaktiviteter kan bidra till ämnesfördjupning, exempelvis i SO-ämnen. Vidare undersöks undervisning utifrån multimodala perspektiv, och bedömningspraktik i digitala och multimodala lärmiljöer.

Slutligen bedrivs också forskning på revitalisering av minoritetsspråk (som älvdalska och samiska språk), samt hur adjektivanvändningen utvecklas hos barn under skolåren.  

Läs om forskning som bedrivs inom miljön här i Forskningsportalen, genom att klicka vidare på medarbetarnas profiler, och/eller att läsa om olika projekt knutna till miljön.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Learning in Language and Literature (LiLL) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller