Learning in Science and Mathematics (LISMA)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Lärande och undervisning i matematik och naturvetenskap är en prioriterad forskningsmiljö vid Högskolan Kristianstad.

Forskningen inom LISMA syftar till att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap. Vi söker inte efter innehållsoberoende beskrivningar på en ge­nerell nivå, utan istället karakteriseras verksamheten av en insikt om det specifika innehållets specifika betydelse för lärande och undervisning. Forskningen inom gruppen har i hög ut­sträckning berört lärande och undervisning som sker i samspel mellan individer, elevers atti­tyder till naturvetenskap och matematik, naturvetenskapens natur, samt konsekvenser av och strategier för olika typer av bedömning.

Läs om LISMAs forskning som bidrar till att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap här i forskningsportal. Allmän information om forskargruppen och dess medlemmar kan du läsa via www.hkr.se.

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Learning in Science and Mathematics (LISMA) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller