Beräknat baserat på antal publikationer som lagrats i Pure och citeringar från Scopus
20172023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Forskning

Januari 2023 disputerade jag vid Högskolan i Borås inom ämnet vårdvetenskap. Jag är specialistsjuksköterska i ambulansjukvård. Har arbeta inom ambulanssjukvård, allmän medicin och neurologi. 

Mitt avhandlingsarbete belyser insjuknandet i sepsis utifrån patienter och närståendes perspektiv av sjukdomsförloppet och dokumenterade symtom, vitalparametar och blodprover som påvisas i ambulanssjukvård, samt hur ambulanspersonal misstänker, bedömer och identifiera sepsis. Doktorsavhandling: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1705847/FULLTEXT01.pdf

Jag har ett fortsatt intresse att bedriva forskning kring insjukandet och tidig identifiering av sepsis, samt sjukdomens påverkan på personers livskvalité. Jag har även ett intresse för forskning som berör intra- och prehsopital akutssjukvård.

Ett projektet som jag just nu är involverad i syftar till att undersöka hälso-och sjukvårdspersonal på intensivvårdsavdelningars professionella livskvalitet, levnadsvanor och vilka copingstrategier som används för att undvika empatitrötthet samt att utvärdera om en intervention i form av personcentrerade hälsosamtal kan främja personalens professionella livskvalitet och hälsosamma levnadsvanor.

Undervisning

Jag undervisar i sjuksköterskeprogrammet och masterprogrammet i hälsovetenskap. Min lärarroll fokuserar på vetenskaplig teori och metod (både kvalitativ och kvantitativ), handledning och examination av examensarbeten, akutsjukvård samt simulering. Min forskning om sepsis bidrar även till min undervisning inom detta område.

Under min tid som doktorand bedrev jag 20 % undervisning vid Högskolan i Borås. Jag undervisade främst i sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningen i ambulanssjukvård. Min lärarroll inkluderade vetenskaplig teori och metod, handledning och examination av examensarbeten, kliniska examinationer, case-seminarier inom bedömning i ambulanssjukvård samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Samverkan

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Jag samverkar med andra forskare via forskningscentrumet PreHospen för att vidarutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård. Prehospens består forskare, kontaktpersoner från verksamheten och forskningskoordinator som arbetar flerprofessionellt för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Agnes Olander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Aktuellt externt samarbete. Visa detaljer genom att klicka på punkterna eller